Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Konferencja - Języki specjalistyczne - praktyka i teoria II, Rzeszów 14.09.2017
(2017-03-15)

js17.png


Celem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy, przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w przedsiębiorstwie, współpracą międzynarodową.

Konferencja będzie podzielona na trzy sekcje: dydaktyka języków specjalistycznych, tłumaczenia specjalistyczne, badania lingwistyczne w zakresie języków specjalistycznych. W tym roku w centrum naszej uwagi będzie język prawa.

Problematyka języków specjalistycznych była przede wszystkim przedmiotem zainteresowania nauczycieli języków obcych, a później także tłumaczy. Stopniowo jednak punkt ciężkości w badaniach nad językami specjalistycznymi zaczął przesuwać się w kierunku dyscyplin naukowych i technicznych, odpowiadając w ten sposób na nowe i pilne potrzeby współczesnego świata, wyzwania szybko zmieniającego się rynku pracy i w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów nie tylko w zakresie przekładu tekstów, lecz również w obrębie szeroko pojętej komunikacji językowej. Języki specjalistyczne są więc zagadnieniem wieloaspektowym i nie dającym się ograniczyć tylko do jednej dziedziny. Dlatego w zaproponowanej konferencji chcemy otworzyć szeroką i wielodyscyplinarną dyskusję skupiając się na trzech kręgach tematycznych.

Pierwszy krąg tematyczny obejmuje dydaktykę języków specjalistycznych. Tutaj zapraszamy do składania propozycji referatów w niżej wyszczególnionych obszarach:

  -  specyfika nauczania języka specjalistycznego
  -  wykorzystanie nowych metod i technologii w nauczaniu języków specjalistycznych
  -  propozycje metodyczne i nowatorskie rozwiązania w dydaktyce
  -  opracowywanie programów nauczania języków specjalistycznych uwzględniających specyfikę uczących się, a także wymogi rynku pracy i pracodawców
  -  kształcenie nauczycieli języków specjalistycznych


Drugi krąg tematyczny dotyczy translatoryki specjalistycznej i obejmuje zagadnienia takie jak:

  -  problemy związane z tłumaczeniem specjalistycznym
  -  narzędzia tłumacza tekstów specjalistycznych
  -  metody wspomagające przekład
  -  tworzenie baz danych i porównywanie terminologii specjalistycznej
  -  pozajęzykowa wiedza tłumacza i rozwijanie jego kompetencji


Trzeci krąg tematyczny skupia się wokół badań lingwistycznych, gdzie interesujące nas zagadnienia to:

  -  odmiany języków specjalistycznych i próba ich zdefiniowania
  -  badania porównawcze w obrębie języków specjalistycznych i pomiędzy językami specjalistycznymi a językiem ogólnym
   - badania korpusowe, analiza dyskursu, problemy składni, semantyki, stylistyki języków specjalistycznych
 -   wykładniki gatunkowe, ich specyfika i charakterystyczne elementy wyróżniające języki specjalistyczne
  -  języki specjalistyczne a ogólna teoria komunikacji


Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski

Organizatorzy: Centrum Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski

Języki konferencji: język polski i angielski

Pytania prosimy przesyłać na adres: languages.ur@gmail.com

Źródło: http://languages2017.ur.rzeszow.pl